Vanhakin voi oppia: kuinka luoda opiskelumahdollisuuksia ikääntyville?

Mariitta Tolonen on opiskellut Kuopion kansalaisopiston taidekursseilla 10 vuotta.

Kuopion kansalaisopistossa varaudutaan väestörakenteen vanhenemiseen ja eläkeikäisten määrän voimakkaaseen kasvuun. Kuopion kaupungin tekemän väestöennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä kaupungin väestönkasvusta lähes puolet on ikääntyvien (75 vuotta täyttäneiden) määrän kasvua, mikä tarkoittaa noin 7100 ikääntyvää asukasta nykyistä enemmän. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli heidän omatoimisuutensa lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiston senioripedagogiikan tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisille opiskelumahdollisuuksia, joilla voidaan nostaa heidän elämänlaatuaan, lisätä sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Opiskelun toivotaan johtavan siihen, että elinikäinen oppiminen ja aktiivinen elämänote myös ikääntyessä nousevat elämäntavaksi.

Senioripedagogiikka on Kuopion kansalaisopistossa yhden koulutussuunnittelijan erityisvastuulla, mutta sen lisäksi kaikki suunnittelijat huomioivat senioreiden tarpeita kohderyhmänä. Koemme, että ikäihmisille kohdistetun tarjonnan täytyy olla monipuolista, sillä heillä on mitä erilaisimpia kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. On tärkeää huomioida ikääntymisen oppimiselle asettamat haasteet, joissa kuitenkin on suurta vaihtelua yksilöstä riippuen. Haasteet voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä, kuten esim. näön, kuulon, tapahtumamuistin ja hienomotoriikan heikkeneminen tai usko omaan kyvyttömyyteen uuden oppimisessa. Siksi seniorikursseilla opiskelutahti on rauhallisempi kuin muilla kursseilla. Lisäksi oppimisympäristössä huomioidaan ikäihmisten erityistarpeet mm. ajankohdan, tilojen ja materiaalien suhteen.

Usein kronologista ikää enemmän merkitystä on kuitenkin fyysisellä kunnolla tai elämäntilanteen muuttumisella, kuten eläkkeelle jäämisellä, oman ajan lisääntymisellä, omaishoitajuudella tai leskeytymisellä. Myös ikäihmisten opiskeluedellytykset ja aiemmat oppimiskokemukset vaihtelevat suuresti, joten yhtä ainoaa ikääntyville soveltuvaa mallia ei ole olemassa. Oppijoiden tavoitteet oppimiselle ovat hyvin erilaisia ja osalle heistä ryhmän sosiaalinen merkitys on tärkeämpää kuin oppimistulokset tai –tuotokset. Lisäksi ikäihmisten opetuksessa on tärkeää elämänkokemuksen ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen opetuksessa, sillä nämä ovat ikäihmisen vahvuuksia ja voivat kompensoida muita iän mukanaan tuomia puutteita. On tärkeää, että seniorikurssien lisäksi ikääntyvillä on mahdollisuus osallistua myös kaikenikäisille tarkoitetuille kursseille, jolloin sukupolvien välisellä vuorovaikutuksella on positiivisia vaikutuksia kaikille kurssilla opiskeleville.

Kuopion kansalaisopistossa senioreiden osuus kaikista opiskelijoista on n. 20 %. Yksi heistä on Mariitta Tolonen, joka on opiskellut Kuopion kansalaisopistossa kymmenen vuotta. Kiinnostus maalaukseen ja estetiikkaan toi Mariitan maalausryhmään vuonna 2006 ja siitä lähtien hän on osallistunut erilaisille taidekursseille. Tänä lukuvuonna hän opiskelee Kuvanveisto- ja Maalarin ateljeessa -kursseilla. Kansalaisopistolla on ollut iso vaikutus Mariitan elämään. Kansalaisopisto tuo hänen elämäänsä virkeyttä ja hyvää oloa ja on siten tärkeä voimavara henkisessä hyvinvoinnissa. Kansalaisopisto on paikka, jossa voi irrottautua arjesta, tuulettaa ajatuksia ja tuntea uudistuvansa. Parasta opiskelussa on se, että mukana ei ole suorituspaineita vaan siellä voi tehdä itseä kiinnostavia asioita, rentoutua ja irrottautua arjesta. Maalarin ateljeessa –kurssilla häntä viehättää erityisesti se, että kurssilla saa maalata omia aiheita, siellä pohditaan ja analysoidaan taidetta eri näkökulmista ja myös tavataan taiteilijavieraita.

Myös Raija Koivisto ja Marjalea Huhtala opiskelevat samalla kurssilla Kuopion kansalaisopistossa.

Myös Raija Koivisto ja Marjalea Huhtala opiskelevat samalla kurssilla. Kaikkien kolmen opiskelijan mielestä seniori-ikäiset opiskelijat on huomioitu hyvin Kuopion kansalaisopistossa. He toivoisivat kuitenkin vielä parannuksia kulkuyhteyksiin, esim. palveluliikenteen pysäkkiä opiston eteen ja lisää parkkipaikkoja. Heidän mielestään senioreiden opetuksessa on erityisen tärkeää huomioida edulliset hinnat, sopiva etenemistahti, liikkumista haittaavien esteiden poistaminen sekä päiväopetuksen tarjoaminen.  Raija muistuttaa kuitenkin, että kaikkia kursseja ei kannata nimetä pelkästään seniorikursseiksi, sillä silloin mukaan saadaan monipuolisemmin eri-ikäisiä opiskelijoita. Hänen mukaansa on hienoa tavata samoista asioista kiinnostuneita samanhenkisiä ihmisiä ja huomata, että vanhakin voi oppia uutta!

Kuopion kansalaisopistossa senioreiden kursseille osallistumista pyritään helpottamaan monin tavoin. Kurssien hintoja on pystytty laskemaan kohdistamalla osa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä opintoseteleistä senioreille. Lisäksi erilaisilla hankerahoituksilla on pystytty tarjoamaan ilmaista toimintaa, kuten esim. kieliklubi-, kävelyklubi-, maailmanmusiikki- ja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, jotka on rahoitettu Opetushallituksen myöntämällä Laatu- ja kehittämisavustuksella. Hankkeen puitteissa pyritään turvaamaan vähävaraisten, työttömien tai muissa elämän murroskohdissa olevien henkilöiden opiskelumahdollisuuksia. Tänä syksynä hankkeessa on aloitettu yhteistyö Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kanssa siten, että vanhuspalvelujen asiakkaille tarjotaan maksutonta mahdollisuutta kansalaisopiston kursseihin. Yhteistyöllä pyritään lievittämään vanhusten kokemaa yksinäisyyttä ja madaltamaan kynnystä osallistua kansalaisopiston kursseille.

Lähipalveluperiaatetta on pyritty turvaamaan järjestämällä toimintaa myös maaseutualueiden kylille. Tämä on tärkeää erityisesti ikäihmisille, joiden voi olla hankalaa liikkua pitkiä matkoja ja koska julkisia liikennevälineitä ei juurikaan maaseudulla enää kulje. Tämän lisäksi verkko-opetustarjontaa ja muita verkkoa hyödyntäviä palveluita on lisätty. Kuopion kansalaisopisto tekee yhteistyötä Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen kanssa tavoitteena mm. lisätä digitaalista vuorovaikutusta, kartoittaa laitteistojen ja yhteyksien riittävyyttä virtuaaliseen osallistumiseen, tuottaa omakohtaisia kokemuksia digitaalisista kohtaamisista sekä lisätä hyvinvointia etäyhteyden avulla. Yhteistyön puitteissa toteutetaan mm. kokeilu, jossa Kuopion konservatorion musiikkipedagogi laulattaa, liikuttaa, jututtaa ja inspiroi maaseutualueiden palvelukeskusten asukkaita sekä henkilökuntaa videovälitteisissä ja vuorovaikutteisissa etämusiikkituokioissa.  Lisäksi videovälitteistä osallistumista omasta kodista käsin kokeillaan omaishoitajavalmennuksessa. Kokeilun kohteena on myös virtuaalinen harrastepäivä, jossa Kuopion kansalaisopistolta lähetetään netin välityksellä neljä harrastustuntia, joihin voi osallistua omalla kylätalolla ilmaiseksi. Päivän ohjelmaan kuuluu jumppaa, ruokaa ja viiniä, muistikoulua sekä draamaa.

Uusien kokeilujen avulla pyritään löytämään uusia toimintamuotoja sekä tavoittamaan sellaisia opiskelijoita, joille kansalaisopiston kursseille osallistuminen ei jostain syystä ole tähän mennessä ollut mahdollista. Näin saadaan oppimisen ilo osaksi kaikkien kuntalaisten arkipäivää.

Teksti ja kuvat: 

Marjo Markkanen
Senioripedagogiikasta vastaava koulutussuunnittelija
Kuopion kansalaisopisto

Marjalea ja Raija täyttivät myös kansalaisopiston ystäväkirjan. Heidän vastauksiinsa voi tutustua täällä.

Skip to content